Temporär webbsida för STVF (normala sidan ligger nere)

Bilagor till extrastämma i Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening (STVF)

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner innehållet i bilagorna:

 1. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
 2. Årsredovisning för 2017
 3. Genomförandeavtal med Nacka kommun
 4. Kallelsen till extrastämman

Extrastämma onsdagen den 19 september 2018

Boo Folkets Hus, Orminge Centrum

Klockan 18:00

 

Dagordning

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
 8. Fastställande av årsredovisning och balansräkning för verksamhetsåret 2017
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 10. Väginventering och förslag på åtgärder
 11. Beslut om godkännande av Genomförandeavtal med Nacka kommun
 12. Beslut att ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggningen
 13. Övriga ärenden (inga beslut kan fattas i dessa frågor)
 14. Plats och tid för protokollsjustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna
 15. Avslutning

 

Styrelsen uppmanar så många medlemmar som möjligt att komma till extrastämman så att beslut fattas demokratiskt och visar vad majoriteten tycker. Viktiga brådskande ekonomiska beslut ska fattas på extrastämman.

Om part inte kan deltaga kan fullmakt ges till deltagande på stämman. Notera dock att ombud får endast ha en fullmakt.

ps.

Glöm inte att du även kan erhålla aktuell information gällande området via den slutna gruppen ”Sommarbo Tegelö vägförening” på Facebook, du hittar den här:

https://www.facebook.com/groups/1039797299506539/

ds.